Terms of Use

Terms and Conditions of Use (Coupons)

Information on how to participate forms part of these Terms & Conditions. By participating, claimants agree to be bound by these Terms & Conditions. Claimants must comply with these Terms & Conditions for a coupon to be valid.
Each claimant is entitled to one coupon per Shopping Page.

Coupons are not transferable and are not redeemable for cash and cannot be combined with any other coupons or any other offer or discounts or promotions offered by CouponNhanh™.

Each coupon is identified by a code and has different rewards. The claimant can decide the reward desired during the Buying phase whilst being bound by the conditions linked to the redemption of the coupon.

Coupons are only applicable to Visa, MasterCard and American Express purchases and are redeemable online on the CouponNhanh™ websites. The following are the current CouponNhanh™ websites and may be subject to change: www.CouponNhanh.Com

To redeem the coupon code, the claimant types the coupon code into the promotional box in the Buying field of the CouponNhanh™’s websites and the relevant discount will be automatically deducted from the final price of the qualifying purchase. If the claimant fails to enter the coupon code at the time of purchase as specified, the purchase will not be eligible for the discount. Discounts may not be claimed after confirmation of a claimant’s purchase on the CouponNhanh™’s websites.

Each coupon is valid for a limited time only and expires on the date specified in the email sent to the claimant by CouponNhanh™.

Coupons cannot be replaced if emails are deleted by the claimant.

A coupon cannot be applied to Buyings previously placed with CouponNhanh™.

If a coupon is used and an entire Buying (in accordance with the cancellation policy) is cancelled at a later stage by the claimant, the coupon will no longer be valid.

The coupon is not necessarily valid for all periods of the year. There may be periods, particularly during the seasons, for which the coupon may not be usable.

CouponNhanh™ shall not be liable for any loss, damage or injury suffered or sustained (even if caused by negligence) as a result of accepting and/or using the coupon, except for any liability which cannot be excluded by law.

CouponNhanh™ accepts no responsibility for late, lost or misdirected email or other communications. CouponNhanh™ assumes no responsibility for any failure to receive a claim or for inaccurate information or for any loss, damage or injury as a result of technical or telecommunications problems, including security breaches.

If such problems arise, then CouponNhanh™ may modify, cancel, terminate or suspend the coupon.

CouponNhanh™ reserves the right to discontinue a coupon at any time.

Www.CouponNhanh.Com ỨNG DỤNG LẤY MÃ GIẢM GIÁ

Vietnamese Version

Điều khoản và Điều kiện Sử dụng (Phiếu giảm giá)

Thông tin về cách tham gia là một phần của Điều khoản & Điều kiện này. Bằng cách tham gia, người yêu cầu đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản & Điều kiện này. Người yêu cầu bồi thường phải tuân thủ các Điều khoản & Điều kiện này để phiếu giảm giá có hiệu lực.

Mỗi người yêu cầu được nhận một phiếu giảm giá trên mỗi Trang Mua sắm. Phiếu giảm giá không thể chuyển nhượng và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không được kết hợp với bất kỳ phiếu giảm giá nào khác hoặc bất kỳ ưu đãi hoặc giảm giá hoặc khuyến mãi nào khác do CouponNhanh ™ cung cấp.

Mỗi phiếu thưởng được xác định bằng một mã và có các phần thưởng khác nhau. Người yêu cầu có thể quyết định phần thưởng mong muốn trong giai đoạn Mua trong khi bị ràng buộc bởi các điều kiện liên quan đến việc đổi phiếu thưởng.

Phiếu thưởng chỉ áp dụng cho các giao dịch mua bằng thẻ Visa, MasterCard và American Express và có thể đổi trực tuyến trên các trang web của CouponNhanh ™.

Sau đây là các trang web CouponNhanh ™ hiện tại và có thể thay đổi: www.CouponNhanh.Com

Để đổi mã phiếu giảm giá, người yêu cầu nhập mã phiếu giảm giá vào ô khuyến mại trong trường Mua trên trang web của CouponNhanh ™ và khoản chiết khấu liên quan sẽ được tự động trừ vào giá cuối cùng của giao dịch mua đủ điều kiện. Nếu người yêu cầu không nhập mã phiếu giảm giá tại thời điểm mua hàng như đã chỉ định, giao dịch mua sẽ không được giảm giá.

Giảm giá có thể không được yêu cầu sau khi xác nhận của người yêu cầu mua hàng trên trang web của CouponNhanh ™.

Mỗi phiếu giảm giá chỉ có giá trị trong thời gian giới hạn và hết hạn vào ngày được chỉ định trong email mà CouponNhanh ™ gửi cho người yêu cầu.

Phiếu thưởng không thể thay thế nếu người yêu cầu xóa email.
Phiếu giảm giá không thể áp dụng cho các Giao dịch mua đã đặt trước đó với CouponNhanh ™.

Nếu một phiếu giảm giá được sử dụng và toàn bộ Mua (theo chính sách hủy bỏ) bị người yêu cầu hủy bỏ ở giai đoạn sau, phiếu giảm giá sẽ không còn giá trị.

Phiếu giảm giá không nhất thiết phải có giá trị cho tất cả các kỳ trong năm. Có thể có những khoảng thời gian, đặc biệt là trong các mùa, mà phiếu giảm giá có thể không sử dụng được.

CouponNhanh ™ sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát, thiệt hại hoặc thương tích nào phải chịu hoặc duy trì (ngay cả khi do sơ suất gây ra) do việc chấp nhận và / hoặc sử dụng phiếu thưởng, ngoại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào không thể loại trừ theo luật.

CouponNhanh ™ không chịu trách nhiệm về việc gửi email muộn, thất lạc hoặc chuyển hướng hoặc các thông tin liên lạc khác. CouponNhanh ™ không chịu trách nhiệm về bất kỳ trường hợp không nhận được khiếu nại hoặc thông tin không chính xác hoặc bất kỳ mất mát, hư hỏng hoặc thương tích do các sự cố kỹ thuật hoặc viễn thông, bao gồm cả vi phạm bảo mật.

Nếu những vấn đề như vậy phát sinh, CouponNhanh ™ có thể sửa đổi, hủy bỏ, chấm dứt hoặc đình chỉ phiếu thưởng.

CouponNhanh ™ có quyền dừng phiếu thưởng bất kỳ lúc nào.

www.CouponNhanh.Com ứNG DỤNG LẤY MÃ GIẢM GIÁ

Share this valuable: